Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

...بـرایِ همـین بـود کـه ایـن انـدازه سـفرکـردن را دوسـت داشـت،آدم مـیتوانـست همـیشـه دوسـتانِ جـدیدی پـیدا کـند بـی آنکـه مجـبور بـاشد هر روز آنهـا را ببیـند.هـنگـامی که ما دائمـا در اطرافِ خـود افراد مشخـصی را میبیـنیم احسـاس میکـنیم آنهـا بخـشی از زنـدگیِ ما هسـند و چـون بخـشی از زنـدگـیِ مـا میشـوند سـرانـجام تصـمیم میگـیرند که زنـدگـی مـا را تغییر دهـند و اگـر آنطوری که آنـان آرزو دارنـد نـباشیـم از مـا ناراضـی میشـوند.هـرکسـی گـمان میـکند کـه دقیـقا میـداند کـه مـا باید چـگونه زنـدگی کنیـم. 

ولـی هیـچکس هـرگز نمیـداند کـه چـگونه بایـد زنـدگـیِ خاصِ خـودش را بکـند.کیـمیاگـر | پـائولو کوئـیلو 

۹۶/۰۵/۰۲
سـحـر

books

quotes