Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

Master David Lynch

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۲۰ ق.ظ

مـن سریـال هایِ جـنایی ،مـعمـایی رو دوسـت دارم. همراه شـدن با کـاراکـتر ها برایِ حل معـماهـایِ عجـیب وغریـب و پـله پـله جـلو رفتـن همـراه با سرنخ هـایِ جـدید برام لذت بخـشه. یه تـِمِ شسته رُفتـه رو دوسـت دارم!! منظورم ایـنه کـه نـهایـتا به یه جـواب برسـه فیـلم و کـلا توضیـحِ خوبی داشتـه باشهو گـیج کننده و بی سر و تـه نباشه. یعنی مجـموعا آخرش حرف واسه گفتن داشته بـاشه.

هرچـی که سـریال پیـچیده تر بـاشه با حوصـله تر دنـبالش میـکنم و برام جذاب تره. همینجـور که گفـتم پـایان بنـدی برام خیلی مـهمه !

اخیـرا درگـیرِ کـارایِ دیـوید لیـنچ بودم. میشـه گفـت یکـی از بی رحـم تریـن کارگردانـایِ تاریـخ .


روالِ کـارایِ لیـنچ کـاملا خـلافِ اون فـاکتـورهایی بـود که مـن تو ذهـنم از یه کـارِ خـوب(بـه خـصوص پـایان بنـدی) داشتم. و باید بگـم قـدم گـذاشتن به دنـیایِ لیـنچ تجـربه ی خـیلی جـدید و جذابـیبود برام... مـن سـریالِ تـویین پـیکس رو شـروع کـردم! روال سـریال اتفـاقا به نظـرم فـوق العـاده جالـب بود و داستـان به شدت جذاب پیش مـیرفت. یه مـامور اف بی ای که به شـهر تـویین پیـکس مـیاد تـا مـاجرایِ قـتلِ دخـتر دبیـرستـانی بنـام لورا پـالمـر رو حـل کـنه. اول فکـر میـکردم تـوییـن پیـکس هـم مثـلِ "فـارگـو" هر فصلش مربـوط به یـه داسـتانِ جـداست!چـرا ؟ چـون حـس میـکردم تویِ این فصـل هشـت قسـمتی و بـاتوجه به پیـشرفـت هایی که تا قسـمت سه چـهار صورت گـرفتـه بود مـعمـایِ قـتلِ لورا پالمـر به زودی حـل میـشه... و سریـال پیـش رفـت و پـیش رفت! و انـگار که مقـصدی نـداشـت و گـیج کـننده تـر و جذاب تـر میشـد. همـزمان با تمـاشـایِ ایـن سریـال دو فیـلم " بزگـراه گـمشده" و " جـاده مالـهالند" رو دیدم. کـــابوسِ مـــــحــــض! دقـیقـا هـیچ مقـصدی وجـود نـداره و تـو تویِ یه کـابوس شنـاوری. چیـز جـدیدی که تجـربه کـردم و خیلـی هـم لذت بخـش بود ، دادنِ یه مـدت زمـانِ مشـخص بـه خـودم و فـک کردن راجـع به الـمان های فیلـم و ارتـباطِ اونـا و نوشــتن داسـتانِ فیلـم ( کارِ سخـتیه واقعـا! بعـد از تمـاشـایِ فیلـم چـنان تویِ شُـکی که حـتی نمیـتونی بگـی داسـتانِ فیـلم چی بود و کـجاهـا رویـا بود و کـجاها واقعـیت!) و نهایتا نوشتنِ پـیامـی که از فیـلم گرفتم و بعـدِ اون مراجـعه به نـقد های تویِ اینـترنت و خـونـدنِ نظـراتِ بقیـه راجـع به فیلـم و مقـایسه کردن با نتایـج خـودم.

فـصلِ دوم تویین پـیکس رو ادامه دادم. امـا انـگار داشـت به یه مقـصد میرسـید! از اون راز آلود بـودنِ 

داستان کم شد! تقریـبا از قسمت ده، یازده فصل دوم بیـننده هایِ این سریال به شدت کاهش پیـدا

 کردن و واقعـا فرعـیات و مـوضاعاتِ مزخرف و حوصـله سر بری اضـافه شد که البتـه گـویا تمـامِ این 

اتفـاقاتِ خلافِ عقیـده لیـنچ بوده و بخاطرِ این بـوده که زیـر فـشارِ شبکـه ی سازنـده بوده. و حالا قـسمتِ آخـرِ فصـل دو! به معـنایِ واقعـی فـاجـعه! بیـننده تویِ دریایی از معمـا و سـوال رهـا میـشه .

و حالا فـصلِ سـوم ایـن سـریال!   بیـست و شش سال بعد از تمـوم شدنِ فصل دوم این سریال. دیـگه تـمِ سـریـال از نوعِ بزرگـراه گـمشده و جاده مالهالند میشه! همـون شـناور بـودن تو دریـایی از کـابوس! هر قـسمتِ ایـن سریال رو با حوصله میـبینی و فکـرمیـکنی و نقـد میـخونی و لذت میبـری(البـته ایـنُ هـم بـگم با تمـوم شدن هر اپـیزود لیـنچِ عزیز رو مـوردِ عنـایت هم قرار میدی و کـلی حرفـهای خوب خوب بهش میزنـی!!!!). بذاریـن یه چـیزی بهـتون بگـم! میـدونین فصـلِ سـوم این سریال مـشابهِ چـه شویِ تلـوزیـونی هست؟ هیچ شویی! شمـا تا به حـال این تـم از سریال رو نـدیدید! جـدید تـرین چـیزی که تـا بـه حال باهاش مـواجه شـدید!

خـلاصه که ایـن مدت  کـلا تـویِ حال و هـوای لیـنچ بـودم و از ایـن مسـیرِ پر رمـز و رازِ بدون مقـصد و حـتی بدونِ کـوچـکترین اشـتیاقی و انتظـاری برایِ رسـیدن به مقـصد لذت مـیبردم.

پ.ن: امـروز امـا برگـشتم و سه قـسمتِ پـایانیِ فصلِ اولِ "فـارگـو" رو دیـدم. یه سـریال جـنایی که بـاتـوجه به امـتیازش خـیلی کم دیده شـده و خـیلی کـم راجع بهـش صحـبت شده .روند سریـال ایـنجـوریه که هر قسـمت سـرنخِ جـدیدی پـیدا مـیشه و تـو درجـریانِ خـیلی از اتفـاقـات هسـتی  و پـازل درحـالِ تـکمیـله ... و اصـلا نـمیتـونم درک کـنم با ایـنکه پـایان بنـدیِ فارگـو خیلی بهـتر از فصلِ اولِ" کـاراگـاهان حقیقی "بود امـا مـن به شـدت از ایـنکه به مقـصد رسیـده بـودم وجـایی برایِ فکـر کردن(اونجـور که باید)  باقـی نمـونده بود نـاراحـت بودم !از تـکـمیل شدنِ پـازل نـاراحـت بودم !:)) 

پ.ن2: ترتیـب دیـدنِ سریال تویین پیکـس:

فصـل 1

فـصل 2

فیلـمTwin peaks : the fire walks with me 1992

فصل سوم

۹۶/۰۵/۰۸
سـحـر

DavidLynch

twin peaks