Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

کـاین آمـدن از کـجا و رفــتن به کـجاست

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸ ب.ظ

گــفت اصـلا هرچـه می خـواهیـد بـگوییـد امـا اسـاسـا از کـارِ خـدا هـم هیـچ سـر به در نمـی آورم.اگـر مـرا خـوشبخـت خـواستـه پـس چـرا ایـنقدر بدبخـتم و اگـر بی جـهت و بی سـبب بدبخـت خـواسته پـس ظالـم است و من از چـنین خـدایی بیزارم. مـی گـویید او خـوشبخت خـواسته و خـودم خـودم را بدبخـت کرده ام در ایـن صـورت معـلوم میـشود اراده ی مـن از اراده و مـشیـت او قـوی تر است و ایـن نیز حـالا کـه خـودمـانیم به عقـل درسـت نمی آیـد.اصـلا شایـد بگـویید خـدا تورا نه خـوشبخت خـواسته و نه بدبـخت و اسـاسـا اعتـنایی به تـو نـدارد و مـابیـن تو و یک ذره غـبار هیـچ فـرق و تفـاوتـی نمـیگذارد در ایـن حـال اگـر واقعـا به سـعادت و شـقاوت و کـفر و ایـمان مـن بی اعتناسـت در نـظر او آن ذره که در حسـاب نـاید مـاییـم، پـس مـا چرا به او بـی اعتنـا نباشـیم . همـین قبـیل افکـار اسـت کـه گـاهـی مـرا چنـان جری و از خـود بیـخود می سـازد کـه با اپـیقـور کـه در سیـصد سال پیـش عمـر خیـام یـونـانییان بـوده هـم زبـان می شـوم و بـا خـود مـیگـویـم یا خـدا رفـع شـر و بـدی را خـواهـد ولی از عهـده برنمـی آید پـس نـاتوان اسـت و یـا از عهـده برمـی آید ولـی اسـاسـا رفعِ بدی را نمـیخواهد در ایـن صـورت ظالـم اسـت و یـا آنـکه نه میـخواهـد  و نـه میتـواند آنـوقـت دیـگر هـم ظـالم مـیشود هـم نـاتوان و یا بالاخـره یـاهـم میخـواهد و هـم میتواند دیـگر ایـنجاسـت که انسـان به کـلی گـیج و متـحیر مـی مـاند که پـس منتظـرِ چیـست و برایِ چـه ریشـه ی شـر و بدی را از دنـیا نمـی کند.


تــلخ و شـیرین | سـید محـمد علی جـمالزاده

۹۶/۰۵/۲۳
سـحـر

books

جمالزاده