Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

what would it be great about just sitting there and doing nothing?

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۱ ق.ظ

"شـام با آندره" یه گفـتگوی حدودا 110 دقیـقه ای بـین "والـی" و دوست قـدیمـش "آنـدره" هسـت.ایـن فیـلم دو ساعتـه توی ِ یه رسـتوران میـگذره.سـر یه میـز! و ایـن دونـفر از زمیـن و زمـان باهم صحـبت میـکنن.از خـاطراتـشون ،عقـایدشـون،تـردیدهـاشون ترس هـاشون.ایـن فیلـم فقـط حرفـه،فقـط دیـالـوگـه.

والـی رو توی ایـن فـیلم نمـاد انسـان درمـانده و گـمگشـته میـدونـن ،یعـنی کسـیکه غرق در روزمـرگیه و در مـقابلـش آنـدره انـسانیـه که راه مقـابله با ایـن روزمـرگی رو پـیدا کرده و برای پـیدا کردن خـود حـقیقـیش رنـج کـشیده و موفـق شـده .


خـُب مـن کـاملـا والـی رو درک میـکردم. یعنـی سـوالایی کـه والـی در نهـایت مـطرح میـکنه واقعـا سـوالایی بـود کـه تمـام مدتی که آندره حرف میـزد توی ذهـنم شکـل گرفتـه بود. نمـیدونـم والـی نهـایتـا چـقدرقـانع شـد ،نمـیدونم صحـبتای اون شـبش بـا آندره چقـدر روش تـاثیر داشـت و چـه تغـییری توی زنـدگیش و طرز تـفکرش ایجـاد کرد ولـی مـن با حـرفای آندره قـانع نشـدم. 

مـا داریـم سعـی میـکنیـم تـا زنـدگی کـنیم و هر روز یـه سری کـار هـا رو برایِ خـودمون تـعییـن میـکنیم و مشغـول میشیـم به یه سری کـارای از روی اجـبار و یه سری کـارای مربوط به عـلاقه خودمـون و زنـدگی اکـثر اوقـات سخـته و عادلانـه نیست گـاها و درکـنار همـه ی اینهـا یکسری جـزییات هسـت کـه میـشه از اونهـا لـذت بـرد.لـذت نهـایی یک روز برای مـن دقـیقـا هـمون چـیزیـه کـه والـی بیـانش میـکنه ! کـه صرفـا وظـایفی کـه برای اون روزم تـعیـین کردم رو به انجـام برسـونم و برای کـارهایی کـه جـامونده برنـامه بریزم و حـتی به کـارهـای دیگـه برای روزایِ آینـده فکـر کـنم و تصمـیم بگـیرم فـردا برای بهـتر بودن توی فـلان زمـینه ای کـه باید توش به فـلان نتیـجه برسـم انجـام بدم. یعنـی زنـدگـی مـن صـرفا مسـیریه برای رسیـدن به یکـسری هدف ها.

و آندره ایـن رو روزمـرگی اطلاق میـکنه. ایـن رو یه جـور بیمـاری میدونه . ایـن رو مسئلـه ای میـدونه که باعـث میـشه آدمـا از اصلشـون دور بـشن و هیچـوقت خـود واقعـیشون رو پیـدا  نـکنن .  آندره مفهـوم زنـدگی رو توی سفـرها و ورک شـاپ هایی پـیدا کرد  که اونجـا افراد برای مـدتی ایـن امـکان رو داشـتن که تمـام اهـداف زنـدگیشون رو کـنار بذارن تـا بـتونن برای مـدتی به طور خـالص "بودن" رو حس کـنن.یعـنی یاد بگـیرن چـه جوری برای مـدتی جوری زندگـی کـنن که کـاری برای انجـام دادن نداشتـه باشن.ایـن هـدفمـند بودنه و چـهارچـوب داشـتن رو عمـلا کـنار بذارن.چـراکه باعث میـشن از درون بمـیری.

و قـضیـه ایـنه کـه مـن کـاملا مخـالف ایـن عقـیده ام. طبیعـت انسـان ایـنه کـه مشـغول کـاری باشه.طبیعـت انسان با هدفمـندی گـره خـورده و هـدفمـندی تو زنـدگی قسمـتی از سـاختار مـا آدمـاست.

اولـین بار کـه ایـن فیلـم رو ببیـنید مـن کـاملا در میـکنم که چـقدر محـو حـرفهایِ آندره میـشیده ! چـون حرفهـایی نیسـت که بـطور مـعمول توی زنـدگی مـعمولیـتون بشـنوید و شمـارو دگـرگون خـواهد کرد و به فکـر واخـواهد داشت و شـاید به ایـن فکـرکنیـد دفـاع کردن من از والـی ریشه در اون عمـق فـرورفتـگی من در مـنجلاب روزمـرگی داره .

ولـی حقـیقت ایـنه کـه آندره برای من تصـویر ملمـوسی نیـست. آندره برای من قـابل درک نیست.

قـاعدتـا یه سـری کـارها هسـت که مـا بالاجبـار باید اونا رو انجـام بدیم. طبـق شـرایطی کـه انتخـاب کردیم،به مـا تحـمیل شـده یاهـرچی.و مـا توی تمـام مـقاطع زنـدگی مجـبوریم یه سری کـارها خـلاف چیزی کـه دوست داریم انجـام بدیم و نـکته ی مهـم اینـه کـه تویِ مسیـری باشیـم که توی ذهـنمون برای خـودمون رسم کـردیم و توی ایـن مسیر از جـزییـات لذت ببریـم و مشـغول باشیـم و کـار کـنیم و از حـرکت نایستـیم و هرروز درتـلاش باشیـم و دنـبال راه هـایی باشـیم برای بهـتر کردن نحـوه انجـام یکسری کـارهـا. و بازهـم:

 توی مسـیر بـاشیم.

My Dinner With Andre | Louis Malle | 1981


پ.ن: مـن یه پـوشه از فیلمـایی دارم که تصمیم دارم بعدا ببیـنم .همـشون همـراه یه سری نوت خـاصن از عـقیده ی فعـلیم راجـع به فیلـم و اون بحـث مطرح شده و تعـیین مدت زمـان برای دوباره دیدن اون فیلـمه و خـلاصه دیـدن سیـر تغـییر تفکـرم. ایـن فیلم اضـافه شد با یه سری نـوتیـشن هـای خـاص که متـوجه میزان اهمیـتش بشم. دوست دارم بدونم نـحوه برخـوردم با چیزی کـه توی بیسـت و دو سالگـی به این شدت علیـه ش جـبهه گـرفتـم تو چـند سال آینده چـه جوریه!

۹۶/۰۸/۱۰
سـحـر

Louis Malle

movies