Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی
پیوندها

جـوامع الحـکایات

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹ ق.ظ

هنگـامی که خـسروپـرویز پس از شکـست ، با تنـی چـند از یارانـش به روم می گـریزد..

"و چـون در پـادشاهی ِ مـلک روم وارد قلمـرو پـادشاه روم شدند،ایمن گـشتند ، و در منزلی از مـنازل به صومـعه ی راهبی نزول کردند.

راهب از بام صومـعه فرونگـریست ، گـفت شما کیانید و اینجا به چه مهم نزول کرده اید؟ ایشان گـفتند که رسولِ ملـک عجـم است ، به روم می رود. راهب بخندید و گفت این رسـول ملک عجم نیست بلکـه ملـک عجـم است که از دسـت پـهلوان خود بگـریخته است و به استمـداد به حضرت روم می رود. پرویز گفـت: پـس بگـوی کـار من با ملـک روم به کـجا میرسد؟ راهب گـفت : قیصـر دخـتر خود تـرا دهـد و حشمی گران نامزد فرماید تا بروی و ملک خویش مسلم کنی و مستخلص گردانی.پرویز گفـت بعد از چـندگـاه بخت من بـیدار شود و تخـت سلطنت به من راجـع گردد؟ راهـب گفـت بعد از هفده مـاه. پـرویز گـفت تو ایـن از کـجا دانی؟ گفـت از کـتب دانـیال پیغمـبر که قصـه ی همـه مـلوک عجـم در آنجـا گفـته است . پرویز گـفت بعد از من که را بُوَد؟ گفت شیرویه پسر تـو را ، و آن چـندمـاهی بیش ندارد و بعـد از آن دخـتر ترا ، آنگـاه پسـر پسـر تـرا ، آنگـاه ملـک از خاندان عجـم منـتقل شـود و به عـرب افتـد و تا قیـامت به دسـت عجـم نیاید. پس پـرویز راهـب را خـدمت کرد و به دعـای او تبـرک نمـود و به روم رفت."۹۷/۰۲/۱۰
ســحــر

Books