Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی

Quote Of The Day

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۳۰ ب.ظ

بعضـی وقـتها همه چی یهـویی آسون میشـه . انگـار همـه چی تـو یه لحـظه تغـییر مـکان میـده و تـو از جـسمت خـارج میشـی. از زنـدگیـت بیـرون میـای.خـارج میـشی و بـه طـور واضـح میبیـنی کـه کجـایی.خـودت رو مـی بیـنی... و فکـر میـکنی:

۹۷/۰۳/۰۹
ســحــر

Tv shows