Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی

غـرور مـلی

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۵۰ ب.ظ

مـبتذل تریـن نوع غرور ، غرور ملـی است. زیـرا کسی که به ملیـت خود افتخار می کند در خود کیفیت باارزشی برای افتخار ندارد،وگـرنه به چیزی متوسل نمیشد که با هزاران هـزار نفر در آن مشتـرک است. برعـکس کسـی که امتیازات فردی مهـمی در شخـصیت خود داشته باشد،کمبود ها و خطاهای ملت خود را واضح تر از دیگـران می بیند،زیـرا مدام با ایـنها برخورد میکند.امـا هرنادان فرومایه که هیچ افتخاری در جهان ندارد ،به مثـابه ی آخرین دستاویز به ملـتی متصل میشود که خود جـزیی از آن است.چـنین کسـی آمـاده و خـوشحال است کـه از هرخـطا و حـماقتی که ملتش دارد ، با چـنگ و دنـدان دفاع کـند.


دربـاب حـکمت زنـدگی | آرتـور شـوپـنهاور | ترجـمه محـمد مبشـری

۹۷/۰۳/۱۶
ســحــر

Books