Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

Dreamer On The Run

Omnia mea mecum porto

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی

Self Destruction

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵ ب.ظ

Anoice - Finale

*From Bergman's Through a Glass Darkly

۹۷/۰۳/۱۶
ســحــر

Music

movies