Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

۱۸ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

If you are happy in a dream ,

Does that count ?


+بـا مـن بــشنویـد:)

Cinematic Orchestra - To Build A Home

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۲۲:۰۴
سـحـر
و دیگـر هیـچ ...

۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۰:۰۰
سـحـر

پـنج شـنبه ی خـود را ایـنگونه گـذراندیـم که از سـرِ صـبح آلـبومِ عـشق دوران راهـنمایی مـان"پـینک" رو پـلی کردیم و یـک بـند گـوش دادیـم و باعث شـد فکـرکـنیم کـارایی که داریـم انجـام میدیـم به بهـترین شـکل دارن انجـام میشـن و همـه چی خیـلی درست داره پیـش میره! :))


P!NK - I am here


بـه اون تـاثیـرِ خـوبی کـه روی آدمـا میـذارین واقـف هسـتین؟ به اون کـارِ کـوچیکـی که اصـلا هـم به نظـرِ خـودتون نمیـاد ولـی بـاعث میـشه از ادمـه پیـدا کردنِ حـالِ بد یـه آدم جـلوگـیری کـنید . یه روزایـی از ایـنکه هسـتم و وجـود دارم دلـایلِ خـیلی بزرگ ،هـدف هـای خیلی بزرگ و نجـومی میخـوام! یه روزایـی به یـاد جـورج* می افـتم و و یـادِ  اون دیـالـوگه که "زنـدگی هر انسـانی زنـدگی های بسـیاری دیـگر رو متاثـر میـکنه و اگـه اون نبـاشه سـوراخِ بزرگـی به جـا میـذاره " . و یـهو تاثیـر کارای کـوچیک تو نـظرم بزرگ و نجـومی میاد!


یـه آخـر هـفته  خـوب با یـه تـکست "بریـم قهـوه بخـوریم؟"عـه دمِ غروب پـنج شـنبه هـم سـاخته میشـه:)

*  It's a wonderful life 

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۲۰:۰۶
سـحـر
 خیـلی اتفـاقی شنـیدمش! توی یه کـانال بود همونجـور روی صـندلی اتـوبوس نـشسته بودم که یهـو جـا خوردم و میخـواستم پـاشم از خـوشحالی فریـاد بزنم! اسـم آهنـگ رو یـادم نـبود یـعنی هیـچوقت آهنگـشو نداشتـم ولی ایـن آهنـگ متعـلق به یکـی از اپیـزودهـای اسکـینز بود! و من کـاملـا اون صحـنه ی سـریال رو بخـاطر داشـتم.این آهنـگ، آهنـگ Effyبـود !
آهـنگ توی گـوشم بـود و من امـا دیـگه توی گـذشته بـودم توی تک تـک اپیزودهای ایـن سریال !به یـاده cassie ، tony ، sidو cook!یعـنی ببـین تو یـه جایی هـستی ، یه جـایی وجـود داری ولـی اونجـا نیسـتی دیگـه! وقـتی آهنـگ تمـوم شـد برگـشتـم به دنـیای فعـلی ولـی حس میـکردم چـقد دور رفـتم و با تعـجب دور و برمـو نـگاه میکردم و چـند ثانـیه طول کشـید تا بفهـمم کـجام و حـتی از اونجایی کـه باید پیاده میشـدم هم زیـاد دور نرفتـم!
چـند تا ایـستگاه قبل تر پـیاده شـدم آهنـگ رو گـذاشتـم رو ری پـلی و قـدم زدم و همـش فکـر کردم! فوروارد کـردم برای بهـار ،با جزیـیات ! چـند دقیـقه طـول کـشید یهو گـفت "یعـنی لعـنت بهـت"!!!
یه سـاعت بعـد پیـام داد دوبـاره ببیـنیمش؟ 
گـفتم آره ! از اولِ اول ! 
گـفت از همـین امـشب!
گـفتم از همیـن امشب!
:))

۲۵ مهر ۹۶ ، ۲۱:۰۲
سـحـر

تنهــایی چـیز خـوبیه ولـی بـاید کـسی بـاشه تـا هر ازگـاهی راجـع به تنهـاییت بـاهاش حرف بزنی

...


بـامن بـشنوید :)

ابــی - پـوست شـیر

۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۷:۵۳
سـحـر


۲۱ مهر ۹۶ ، ۱۷:۲۳
سـحـر

I think  we are just going to have to be secretly in love with each other 

and leave it at that ,Ritchie.

ایـن آهـنگ و فیـلم Royal Tenebaumsعـه وس انـدرسـن تو ذهـن من به هـم پـین شـدن !هـنوزم بعـد ایـن همـه وقـت که یـاد ایـن فیلـم می افـتم و ایـن آهـنگ تو ذهنـم پـلی میـشه چـشامـو میبـندم و یه لبخـند گـنده میزنم و میتـونم سـاعتهـا یه جـا بشیـنم و ایـن فیلـمو تو ذهـنم مرور کـنم!:))


The kinks - Strangers

۲۰ مهر ۹۶ ، ۰۰:۰۰
سـحـر

پـونه مقـیمی یه حـرف قـشنگـی میزنه :

"ناکــام شـدن بخـشـی از زنـدگـی سـت.

نـاکـام شـدن در هـدفهـایـی که فکـر میـکـردیـم به دسـت میـاوریـم.

ناکـام شـدن در رابطـه هـایـی که شبیـه بـه پیـش بیـنی مـا جلـو نـرفتـند.

نـاکـام شـدن بخشـی از "رشـد" اسـت.

و وقتـی حقیـقـتی، بخشـی از زندگـی میـشود یعـنی راه گـریـزی وجـود نـدارد!

در حقــیقت هـا انچـه بسیـار مهـم اسـت "پـذیـرش" اسـت .

و گـاهـی مـا معـنـای "پـذیـرش" را بـا" درمـاندگی" اشتــباه میگـیریـم.

پـذیـرش، تسلـیم شـدن و قـبول کـردن یـک حقـیقـتِ اجتـناب نـاپـذیـر اسـت همـراه بـا درک و اگـاهـی کـه اگـر ایـن بخـشی از زنـدگـی سـت پـس به نفـع من اسـت و بـرای رشـد مـن مفـید اسـت!.."


فــک کنـم از بهـتریـن لحـظـه هـای زنـدگـی اونـجـا بـاشـه کـه بـرگـردی بـه خـودت ، بـه خـودت کـه منـتـظرت وایـسـاده و همـه روزای بـداخلـاقی تو، قـهرتو،بچـه بـازیاتـو حـوصله کـرده و منتظـرت مـونـده. اینـکه تـه یـه راهـی،یـه شـرایـط بـدی بـرای خـودت بمـونـی و امیـدتو به خـودت از دسـت نـدی  و دسـتِ خـودتـو بـگیـری و دوبـاره شـروع کـنی یـا مسیـرای نیمـه کـاره رو ادامـه بـدی خیـلی مهـمـه. 


بــرای خــودمـون بمــونــیم :)


بـامن بـشنوید!

من یه کِـراشِ عــظیـم و عـمیق و لـانگ تِرم به آقایِMichael David Rosenbergدارم! وقـتی حالـم خـوبه و اوضـاع روالـه ایـن آهنـگ رو ری پـلی ِ! وقـتی تو Most Playedهـام باشه هـم کـفایت میـکنه! اصـلا من حـالم خـوبه Passengerگـوش میـدم. Most playedام که پر شـه از passenger یـعنـی دیـگه حـالِ دلـم خـوبه مهـم نیـس چـقد شـرایط بـده!

 


Passenger - Let me dream a while

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۶ ، ۰۰:۱۵
سـحـر

در اولـین پـیش نمـایش، تمـاشاگـران به صحـنه ی اولـیه ی نسـخه ی اصـلی سانـست بولـوار خـندیدند."یه مـقدمه گرفـته بودم که یه حـلقه ی کـامل بـود.کـلا دوتا حـلقه هست که تـو تمـامِ ایـن سال هـا گرفـتم و استفـاده نکـردم،یکـی مقدمه سـانست بـولـوار و یکـی هم پـایان غرامـت مضـاعف.مـقدمه اصـلیِ سـانست بولـوار خـیلی خـوب بود.

یه جـسد رو دارن می بـرن تو سـردخـونه ای تو مـرکزِ شـهر و مـنم هـمونجـا فیلـم برداریـش کردم.جـسد آقای هـولدنه.تـو سـردخـونه ست و حـدود شیـش تـا جـسد دیگـه هـم زیـرِ مـلافه ن.بـعد مـا یه جـورهـایی صـورت شون رو از زیـرِ مـلافه می بیـنیم و ایـن ها دارن مـاجراهـایی کـه به مـرگـشون منجـر شده تـعریف میکـنن.

یکـی شون بچـه ایه که غرق شـده و اون یـکی یاروییـه که از غـرب میـانه اومده و واسـه خـودش یه مزرعـه کـوچیک آووکـادو تو دره ی سـن فرانـسیسـکو خریـده و بعـد سکـته ی قلبـی کرده و خلـاصه همه خـیلی خـلاصه میـگن چی شـده.بعـد آقای هـولدن شـروع میـکنه به تـعریـف کردن قـصه ی خـودش.

..."
هـیچ کـس کـامل نیـست:زنـدگی نـامه شخـصی بیـلی وایلـدر | شـارلـوت چـندلـر | تـرجـمه آرش عـزیزی 

۲ نظر ۱۴ مهر ۹۶ ، ۰۰:۵۳
سـحـر

There are times when I am convinced 

I am unfit for any human relationship 

!!

بـامن بشـنوید


No clear mind - Coda

Mogwai - Take me somewhere nice

Low - Lullaby

Blueneck- Lilitu
۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۶ ، ۱۴:۳۹
سـحـر