Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

۱۰ مطلب با موضوع «Movie scenes I can't get out of my mind» ثبت شده است

Movie scenes I can't get out of my mind ( 10 )

Whisper of the heart | Yoshifumi Kondō | 1995پ.ن:چــقد قشـنگ؟چـقد خـوب ؟ چـقد حـال خـوب کـن؟ چـقد آرامش بخـش؟ ...

وقـتی تمـوم شـد یه نفـس عمـیق کـشیدم ، یه لبخـنده گـنده زدم ، قلـبم آروم گـرفت :)

تنهـا چیـزی بـود کـه ایـن هفـته به مـعنـای واقـعی حـالمـو خـوب کرد.


۰۶ مهر ۹۶ ، ۲۳:۵۱
سـحـر

Movie scenes I can't get out of my mind ( 9 )

Forrest Gump | Robert Zemeckis | 1994
۱۸ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۸
سـحـر

Movie scenes I can't get out of my mind ( 8 )

Garden of words | Makoto Shinkai | 2013
۱۲ شهریور ۹۶ ، ۰۲:۰۵
سـحـر

Movie scenes I can't get out of my mind ( 7 )

The apartment | Billy Wilder | 1960

۰۷ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۲۳
سـحـر

نـوسـتالژی بیـانِ جـداافتـادگـی تراژیک وجـودهای یکـی شـده در گـذر زمـان است.

Movie scenes I can't get out of my mind ( 6 )

Nostalghia | Andrie Tarkovsky | 1983


دومیــنیکـو:کــدام یـک از اجــدادم از داخــل وجودم صحبــت مـی کند ؟ مــن نمــی توانــم هـم زمـان در ســرم و در بــدنـم زنـدگی کـنم ، پـس به این دلــیل نمــی تـوانـم یـک انسـان بـاشـم(یـک شخصـیت باشم) امـا مـن مـی توانم در آن واحـد و هــم زمان چیــزهای زیادی را حــس کنم.درد اصلــی زندگــی مـا این است که در این دوره دیگــر استــادان بــزرگ وجود ندارند . خــیابان قلـب ما را سایـه ای فـرا گرفته. چــرا باید به صداهـایی که بـی فایده به نظر می رسـند گـوش فـرا داد؟ چــرا باید در مغزهـایی که با لولــه کــشی های طولانی فاضلاب ، دیوارهای مدارس ، آسفالــت و ســایر وسایل کمکی زندگی پر شده اند ، وزوز حشرات وارد شــود ؟باید گوشها و چشمــهای همگــی مــا از چیزهایی که شــروع یک آرزوی بزرگ را تشکیل می دهند ، پُــر شوند .یـک نفــر بــاید فــریـاد بزنــد.هرمـــهایی خواهــیم ساخت . اگر بعدا آنها را نســـاختــیم ، اهمیــتی ندارد . بــاید آرزو کردن وجود داشته باشد .باید روح خــودمان را از همه طرف بکشیـم مــانند یـک ملــافه که قابــل کشــیده شدن تا بــی نهایت باشد .اگر مـی خواهید دنیا به جلو برود ، باید دستـــهای یکـــدیگر را بگــیرید و بایـد مخــلوط شوید . آنهایی که به اصطلــاح سالـم هستند و آنهایی که ادعا مــی شود دیـوانه اند.


۲۷ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۵۱
سـحـر

نمـیدونم چرا ایـنجا یـادِ "کـلاریس"ـِ "چـراغ ها را من خـاموش میـکنم" افـتادم...حس میـکنم ظـاهر و رفـتارهـایِ "ایـوا" همـه ی اونچـیزیـه کـه تمـام این مدت از کلاریس توی ذهـنم داشتـم..

Movie scenes I can't get out of my mind ( 5 )

Autumn Sonata | Ingmar Bergman | 1978


۲۴ مرداد ۹۶ ، ۰۳:۲۱
سـحـر

Movie scenes I can't get out of my mind ( 4 )

Persona | Ingmar Bergman | 1966P.s: SHOCKED !

۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۰۵
سـحـر

 Movie scenes I can't get out of my mind (3)

Trilogia To livadi pou dakryzei | Theodoros Angelopoulos | 2004تمـامِ صحـنه هایِ فیـلم مثـلِ یه نقـاشی بـود :)


آنگلوپولوس بی شـک یه شـاعره...هـومرِ سیـنمـا ! 


و سـاندتراکـِش ... 💔

just listen


۱۹ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۲۱
سـحـر

Movie scenes I can't get out of my mind (2)


Offret | Andrie tarkovsky | 1986


پ.ن: خـیلی وقـتِ پـیش ، یه شـب خـوابـم نمـیبرد و تصـمیـم گـرفـتم یـکم فـیلم ببیـنم و سـرگرم شـم تا بـلکه خـواب بـه چـشام بیـاد! از قـضا چـند وقـتِ پـیشِش کـه اواخـرِ ترم بـود و مـنم کـه قسـم خـورده بـودم هـرمـاه تمــامِ سعـیَم رو بـکنم تـا تـرافیـکی که دانـشگـاه هرمـاه میـده رو تمـام و کــمال تمـوم کـنم ، یه سـری فیلـمایِ قـاطی پـاتی دانلـود کرده بودم و تویِ یه پـوشه تلنـبار کـرده بودم. اون شـب هم " اسـتاکـر " رو پـلی کـردم و نشـستم پـاش. علاوه بـر ایـنکه خـوابم نـگرفـت کـلا اونشـب نـخوابـیدم:)) واز اونـشب همـش تو ذهـنم داشـتم که کارایِ بیـشتری از تـارکـوفسکی ببیـنم. راسـتش اسـتاکـر یه جـورایی باعـث شـد من دیـدِ دیـگه ای از سیـنمـا داشـته باشـم ،نگـاه دیـگه ای داشـته باشم ، ایـنکه چیزایِ بیـشتری از سیـنمـا بخـوام. ایـن فیـلم با تمـامِ فیلـمایی که اون زمـان میـدیدم متفـاوت بـود ، جـزوِ مهم تـرین تـجربه هایِ من تویِ این زمـینه بود. ایـنکه صـرفا فیـلم دیدن برایِ من فـراتـر از سـرگـرمی شـد و من مشـتاق شـدم کـه از یک سـری مرز هـا که تویِ فـیلم دیـدن برایِ خـودم تـعییـن کـرده بـودم فـراتـر بـرم، بیـشتر بشـناسـم و بیـشتـر بخـونم، بیـشتر گـوش بـدم و حـتی بخـشِ زیـادی از یادداشـت هایِ شخصـیم رو به ایـن موضـاعات اخـتصاص مـیدادم. هـدفـم هـم یـک فیـلم بیـن حرفـه ای شـدن یا حـتی یک نقـد نـویسِ خیلی مـاهر ، یا شـناخته شـدن به عـنوانِ آدمـی کـه خیـلی از سینـما و ایـن جریانـات سر در می آورد نبـود و نیـست و خیـلی شخـصی تـر از ایـن حرفـها بـود و هسـت. نمـیدونم تویِ ایـن زیـاد خـواهیِ از سینـما تویِ چـه لِـوِلـی هسـتم ولـی از تویِ مسـیر بـودن بـرایِ رسـیدن بـه اون هـدف خـوشحـالم! 

+"آگـاهی از تویِ مسـیر بودن" بـا اخــتلافِ خیلی زیـادی از " بـاخـودم در رقـابت بـودن" لذت بخـش تـر و دل چـسب تـره برایِ من :)

۱۷ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۲۳
سـحـر
خیـلی اوقـات موقـع تمـاشایِ یه فـیلـم یه صحـنه از فیـلم بـهم حسِ خیلی خیـلی خـاصـی میـده. یه ارتـباطِ خـاصی باهاش برقـرار میـکنم . خـیلی اوقـات صحـنه یِ خـاصی هـم نیـست، نقـطه عطفی نیسـت! ولـی اون حسِ درونی برایِ مـن خیلی باارزشـه و یه چـیزی کـه هست موقـعی که اسـم اون فیـلم بیـاد اول از همـه اون صحـنه هه میـاد تو ذهنم،پــیش از هرچـیزی.تا بحـال چـندین بار ایـن اتفاق برام افتـاده و حالا دوس دارم یه آرشـیوعـکس از این صحـنه ها رو یه گـوشه داشـته باشم .
+Movie scenes I can't get out of my mind (1)

 La pazza gioia | Paolo Virzì | 2016


۱۵ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۸
سـحـر