Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی
پیوندها

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Music» ثبت شده است

"..ولـی احـساس بی سـابقه ای داشـتم و شـادی دیگـران بر دلـم سنگـینی میـکرد."
۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۲:۳۰
ســحــر
۲۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۸:۴۵
ســحــر

 .. مـدت هـاست برای مـن هرآنچـه قـابل تحـمل باشـد کـافـیست ! 


گـوش دادن مـدام به ایـن آهنـگ مثـل ایـن می مـونه که یه نفـر روحـت رو در آغوش گرفتـه باشه!و مـدام سـوالی رو تکـرار میـکنه کـه ازخـودمـون زیاد می پـرسیم .گـاهی هم نمی پـرسیـم !نمی تـونیم.دوس نـداریم امـیدمـون رو از دسـت بدیم...


Snow Patrol - What If This Is All The Love You Ever Get?

۱۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۰۵
ســحــر

Songs for weekend | 3

Beth Hart - setting me free

۱۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۳۲
ســحــر

... و مـن فـاتح قـله های "هیـچ نخـواستن"ام .

بـا مـن بشـنـوید : )

Fiona Apple - Across the universe


پ.ن:اصـل آهنـگ از بیتـلز هسـت و تـا امروز وقبل از شـنیدن ایـن کـاور عقـیده داشتـم بهـترین کـاور ایـن آهنگ مـتعلق به  Rufus Wainwright هسـت .

۱۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۲۹
ســحــر

جـدعـون از پیامبران یهـود بود کـه سر یـه حـمله نظـامی برای رهـا کردن مردمش ،مردم اسرائـیل، طبـق الهـامی که از جـانب خـدا دریافت میکـنه سیصـدتا از افرادش را به جـنگ میفرسـته و با همـین تعداد هم در جـنگ پیـروز میشه.قـبل از ایـن پیـروزی جـدعـون به الهـام هایی کـه بهش شده بـوده شک میکنـه اگرچه خداپرسـت بوده و عشق زیادی هم به خدا داشته ولـی توی اولـین ملاقاتش با یهـوه( خـدای یهـود) اونقـدری مسـحور میشـه کـه  شک میـکنه آیا ایـن الهـام ها واقعـی بوده یا نه و یهـوه بار دیـگه بهـش حـاضر میـشه و به اون اطمـینان میـده و برای جـنگ آماده ش میـکنه و بهـش اطمـینان میـده که در جـنگ پیروز میشه.بعـد از پیـروزی ،جـدعون دیگـه هیـچوقت یهـوه را ملاقات نمی کـند.

از نـظره مـن توی فـیلم الـیو جـدعونه و الیـور یهـوه ست! و ایـن آهنگ سوگـواری الیـو برای الـیور هست! و عبارت "Is it a video" کـه مـدام توی آهنگ تکرار میشه شبـاهت داره به همـون داستان جـدعون که مـدام از خودش میـپرسه کـه آیا این الهـامات واقعی بودن یا نه و الـیو مـدام از خودش میپـرسه که عشـقی که تجـربه کرده و اون روزای تابسـتونی واقعیـت داشته یا نه!


Sufjan stevens - visions of gideon

۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۰:۰۲
ســحــر

" تـو بـا آسـانـسور همـراه مـن پـاییـن مـی‌آیـی. بـعد مـن همـراه تـو بـا آسـانسـور بـالا مـی‌آیـم. بعـد خـودم تنـها پـاییـن مـی‌روم. پیـش از آن‌کـه در سـاختـمان را بـاز کـنم و بـروم، زمـان درازی به در تکـیه مـی‌دهـم و بـه بـالا نـگاه مـی‌کنم. بـه پـیچ و خـم پـله‌ها و بعـد به دهـان روشـن آسـانـسور. آسـانـسور بـالا می‌رود. تو با آسـانسـور پـاییـن مـی‌آیـی. در آسـانـسور بـاز مـی شـود و تـو به سمـت مـن می‌دوی. ثانیـه‌ها بـی‌قرار و سـرشار و گـوارا و سفیـدند. ثانیه‌های سفید و زلـال. من نمی‌خـواهـم بروم. مـن بـاید بروم. تو نـمی‌خواهی دیگـر آنـجا بمانی. تو بـاید بمـانی. مـن نمـی‌توانم شـب را بـا تو بـگذرانم. شـب ما را جـدا می‌کند. "

Riverside -We Got Used To Us۱۳ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ســحــر

Songs for weekend  | 1

You had me at " I like LANA DEL REY " !!

Lana Del Rey - Chelsea Hotel NO 2


۰۹ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۴۳
ســحــر

" وقـتی هرچـه هسـت و نیـست در غـباری گـنگ و بیمـار دفـن شده باشد ، لب هـا به چـه معنـایی میـتوانند گـشوده شـوند؟ "


Low - Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me


۰۷ فروردين ۹۷ ، ۱۶:۵۳
ســحــر

تجـربـه ی پِـلی شـدن یه آهنـگی کـه مدت هـا پیش شـنیده بودم تویِ سـَرم اونـم درسـت لحظـه ای کـه یـه کـتاب رو تمـوم کردم، بعـد از تمـوم شـدن کـتاب "شـب یـک شـب دو" از بهمـن فرسـی بود!

بخـشی از کـتاب:

" چـهار / هفـت / شصـت و نـه، عزیـزم.به تنهـایی عـادت کرده ام . مـن وضعِ دیگـری را نشناخـتم. نشـناخـته ام. انـگار وضـع دیگـری نمیـتواند باشـد. از صـبح تا شـب با خـودم هستـم. با صـدای خـودم. با عکـس خودم کـه گـاهی توی آینـه است. و بـا خیلی چـیزهـای خیلی نزدیـک دور و برم.چـیزهـای معـمولی. چیـزهـای دسـت یافتنـی . نه. چیزهـای دم دست. حـالا سعی مـیکنم این معمـولی هـا رابشنـاسم.ازنـو بشناسـم.باز بشناسـم... "


بـا مـن بشـنوید  :)

JBM - Winter Ghosts

۰۶ فروردين ۹۷ ، ۰۲:۱۹
ســحــر