Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

Dreamer On The Run

I'm still running away ! It's crazy I know .

" نظری دارم مبنی بر اینکه بعضی افراد در محلی که بایسته ی ایشان نیست به دنیا می آیند. تصادف ایشانرا در محیط خاصی افکنده است اما همواره درد وطنی را دارند که نمی دانند کجاست ... "
- سـامرسـت مـوآم

منوی بلاگ
کلمات کلیدی
پیوندها

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «movies» ثبت شده است

"همـچون در یـک آینه"،"سـکـوت" و "نور زمسـتانی" مـجـموعا سـه گـانه ای از برگـمان معـروف به "سـکوت خـدا" یـا " در جـست و جـوی نـاامیدانه خـدا" اسـت.نـور زمـستانی داسـتان کشیـشی هـست کـه در اعـتقاداتش دچـار شک شـده و تمـام امیـدش به خـیرخـواهی خـدا را از دسـت داده . در یـک روز زمـستانی یـونـاس در حـالیـکه به کـلی نـاامیـد بـوده و از سـکوت خـدا و نـاتوانی اش در دفـع شـر عصـبـانی بوده به کلیـسا میره و با کشـیش صحبـت میـکنه تا بلـکه ایـمانش تقـویت بشـه و از اون حـالت بد نجـات پیـدا کـنه و در عـوض چیـزی جـز تردید عـایدش نمیـشه. 

یکـی از بهـترین سکـانس های ایـن فیلـم جـایی هسـت کـه کشـیش سعـی داره یـونـاس را به خـدا امیـدوار کـند . درحـالیکـه وجـود کشیـش از ایمـان خـالیه و سـراسـر پـر از شـک و تردیـده .

Winter Light | Ingmar Bergman | 1963

۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۵
ســحــر

ایـن حیـات انـسانی از آغازخـلقت تا انجـام اگـر باهـم جـمع شـود به پـشیزی نمی ارزد! کیسـت کـه سعادت و نیکـبخـتی او را خـوابی نباشـد و خیـالی ! این اسـت اودیپـوس عبـرتی از بی اعـتباری امـوراین جـهان .مـثالی از پـوچ بـودن نیـکبخـتی فرزند آدمـی!*


Oedipus Rex |  Tyrone Guthrie | 1957 


پـس از کـار او عبـرت بگـیرید و بدانـید فـرزنـد آدمـی بایـد پیـوسته به عـاقبت کـار خـود بنگـرد و از ایـنرو تا فـرزند آدم به آسـودگی در گـور خـود نخـسبد نمیـتواند خـود را نیـکبخـت بپندارد.*

* اودیپـوس شـاه | سـوفـوکل | ترجـمه محـمد سعـیدی


۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۴
ســحــر

ایـن هفـته دوتا تـجربه ی  خیـلی عجـیب و کـاملا جـدید داشتـم. اوایـل هفـته فیـلم خـون یـک شـاعر رو دیـدم. خـون یک شاعر یک آوانـگارد از ژان کـوکتو هست. من ژان کوکتو رو با فیلـم ارفـئوس شناخـتم. داستان شـاعری کـه عاشـق فرشـته ی مرگ میشه. و چیـزی که برام جالب بود ایـنه که خـون یـک شاعر اولـین قسمت سه گـانه ای هسـت به نام Orphic  و ارفـئوس دومیـن قسمت ایـن سه گـانه است. خون یـک شاعر از چـهار بخـش تشکـیل شده . داسـتان از اتـاق هنرمـندی شـروع میـشه که موقـع نقاشی مـتوجه میـشه که توی صـورتی که نقاشی کرده یـه دهـان واقعـی بـه وجـود امده و حتـی نفس مـیکـشه !!! نقـاش بلافاصـله سعـی میـکنه دهـان رو با دسـتش پـاک کنه که دهـان به کـف دسـتش منتقـل میشه . صـبح روز بـعد نقاش دسـتش را به صـورت یـک مجـسمه میـکشه و اون مـجسمـه زنده میشـه !! داسـتان توی سه بخـش بعـدی ادامه پیـدا میـکنه .

دومـین چیزی کـه تو ادامه ازش صحـبت میـکنم یه تئاتـر فرانسـویِ فوق العـاده عجیـب و غریـبه!! 

۱۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۸:۲۷
ســحــر

جـدعـون از پیامبران یهـود بود کـه سر یـه حـمله نظـامی برای رهـا کردن مردمش ،مردم اسرائـیل، طبـق الهـامی که از جـانب خـدا دریافت میکـنه سیصـدتا از افرادش را به جـنگ میفرسـته و با همـین تعداد هم در جـنگ پیـروز میشه.قـبل از ایـن پیـروزی جـدعـون به الهـام هایی کـه بهش شده بـوده شک میکنـه اگرچه خداپرسـت بوده و عشق زیادی هم به خدا داشته ولـی توی اولـین ملاقاتش با یهـوه( خـدای یهـود) اونقـدری مسـحور میشـه کـه  شک میـکنه آیا ایـن الهـام ها واقعـی بوده یا نه و یهـوه بار دیـگه بهـش حـاضر میـشه و به اون اطمـینان میـده و برای جـنگ آماده ش میـکنه و بهـش اطمـینان میـده که در جـنگ پیروز میشه.بعـد از پیـروزی ،جـدعون دیگـه هیـچوقت یهـوه را ملاقات نمی کـند.

از نـظره مـن توی فـیلم الـیو جـدعونه و الیـور یهـوه ست! و ایـن آهنگ سوگـواری الیـو برای الـیور هست! و عبارت "Is it a video" کـه مـدام توی آهنگ تکرار میشه شبـاهت داره به همـون داستان جـدعون که مـدام از خودش میـپرسه کـه آیا این الهـامات واقعی بودن یا نه و الـیو مـدام از خودش میپـرسه که عشـقی که تجـربه کرده و اون روزای تابسـتونی واقعیـت داشته یا نه!


Sufjan stevens - visions of gideon

۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۰:۰۲
ســحــر
"عیسی مسیـح ، اگر امـکان پذیر است،
پـس به او اجـازه بده کـه به زنـدگی برگـردد،
کـلام را به مـن بده،
همـان کلامـی که میتـواند مُـرده را به زنـدگی برگـرداند..."


بـا یـک فیـلم کـاملا و عمیـقا مسیحـی روبه رو هستیـم. و چیزی کـه جالبـه ایـنه کـه بـا شخصیـت آتئیسـت فیلـم به عنوان یه گـناهکار یا احمـق رفتار نمیشه! ایـن فیلـم از هفـت شخصیت اصـلی تشکـیل شده و هر هفـت شخصـیت اعتـقادات خـاص خودشـون رو دارن.یـک فیلـم مـذهبی راجـع به تحـمـل ، عشـق ، معـجزات کوچـک و بزرگ و ایمـان ! 
جـدا از مـقـصوده فیلم، پـایان بنـدی و کـلا مفهـومی که فیلـم رسـوند نـکاتی کـه برام جالب بود اولا اخـتلاف عقیده ای بود که  به خوبی تو این شخصیت ها به نمایش گذاشته شده بود دومـا نور پردازی های خاص و علی الخصوص تقارن های  توی صحـنه های آخر  !
و البـته استـفاده ی خیلی جالب و نمـادین از "ساعت" در سکـانس پـایانی.
در کـل صـرف نـظر از مـغایرتی کـه با عقـاید و باورهای مـن داشـت تونستـم چیزهای دوست داشتنی ای رو تـوش پیدا کنم و از وقـت گذاشتن براش لذت ببرم.
Ordet | Carl Theodor Dreyer | 1955 
۰۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۱۸
ســحــر

عـلـی: تـرس روح را مـی‌خـورد شـرح پـناه آوردنِ دو کـاراکـتر از هـمه‌جـا رانـده‌ی تنـها به یکـدیـگر اسـت .

Angst essen Seele auf | Rainer Werner Fassbinder | 1974

Soundtrack

۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۵۶
ســحــر
اگـر فرصـتی نـشد و تمـاشای فیلـم را از دست دادید ، نگـران نباشـید چـیزِ زیادی را از دست ندادید:)

اگـر مـایل به دیدن فـیلم هستیـد،مـتن زیر را نخـوانید!

به فـیلمـهای جشـنواره نرسیـدم! به هیـچکدام! تلاشـم برایِ دیدنِ حـداقل یکـی از فیلـمهای جشنـواره اونـم تو آخرین روزاش بی نتیـجه موند!
تویِ اینـستا امـا منـتظرِ پسـت های مهـدی بودم راجـع به فیلمـای جشنـواره. مهـدی فقـط برای یه فیلـم پسـت گـذاشت! "لــاتـاری"! کپـشن پسـت اینـستاگرامش  با ایـن جـملات شـروع میشـد بعد از مـدت ها توی سینمـا بعدِ تمـوم شدنِ یـک فیلـم ایسـتادم و چندین دقـیقه دسـت زدم!
چـند روزی کـه از شـروع تعـطیلـات گـذشت و با توصـیه های بچـه ها در قالـب پسـت و استـوری بیـشتر به دیدنـش ترغیب شـدم و بالاخـره فرصـتش پیـش اومـد و رفتـم سیـنما.

من به این فیلـم از دیدگـاهِ یـک تمـاشـاگر ، یـک آدمِ عـادی کـه صرفـا چـند دقیـقه ای را پـای این فیلـم گـذاشت از ده امتـیاز ، امـتیاز "یـک" رو میـدم! یک از ده!! پـایـان بنـدی این فیلـم اگـه نـگم بـــدتـــرین پـایان بنـدی ای بوده که تـابحـال دیدم ، با قطعـیت میـگم که مضــحک تریـن پـایان بنـدی ای بود کـه دیـدم! ایـن فیـلم برایِ مـن به شـدت حـوصـله سر بـر بود و فـقط انتـظار پـایانش رو میـکشیدم! داستـان کـلی فیلـم خیلی زود لـو میـره و شخـصیـت های فیلـم مـسیری رو آغاز میـکنن کـه به غـایت بیخـود بـود و دنـبال پـاسخ سوالـی هسـتن که مـثلِ روز روشـنه ! درکـل داسـتان کشـش خـاصی نـداره،هیـچ چیزی بـرای غافـلگیری وجـود نـداره! و از اون مـهم تـر هیـچ بازیِ درخشـانی هم وجـود نـداره!
راسـتی کـه تکـلیف فیـلم با خـودش مشخـص نبـود . مـهم تریـن فـاکتوری کـه در قضـیه دخـیل بود پیـچ و تـاب خـورد و یه گـوشه رهـا شد! راستـی فیلـم مـوضوعِ جـدیدی هـم نـدارد! تقـریبـا ده سـالِ پیش چـنین مسـئله ای به گـوشم خـورده بود ! به گـوشتـان خورده! شک نکـنید! ولـی آیا فیلـم کـوچـکترین تـلاشـی برای نـشان دادن راه حـل میـکند؟خـیر! آیا عـدالت اجـرا میشـود؟به شکـلی مضـحک ! به صـورتی کـه زمـینه را فـراهـم میـکند برای پـررنگ کردن افکـاری شامـل خشـونت طلبی ایـرانیان یا تروریسـت بودنـشان! 
دلـم گرفـت! از تشـویق های بعـدِ اتمـامِ فیلـم توی سـالن دلـم گرفت!آیـا نسـبت دادن معضـلات اجـتماعی به اتفـاقـات بیـرون مرزی دردی از این مردم دوا میـکند؟ 
دقـایق پـایانی را با پـوزخـند نـگاه میکـردم ، درجـواب پـسری کـه منتظـر سـانس بعدی بـود و پـرسید چـطور بود؟لبخـند زدم و خـانم پشـتِ سری ام گـفت بیـست!عـالی!
و ایـن بود تـجربه دیدن اولـین فیلـم از آقای مهـدویان.

۰۵ فروردين ۹۷ ، ۲۲:۵۶
ســحــر