Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

Dreamer On The Run

This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive and THINGS ARE JUST STARTING !

"مــدت های مدیدی است که مــن نه چیزی را تایید میکنم و نه تـکذیـب. در برابرِ فلسفه ی عــالی زندگی این مطالـب خیلـی بی ارزش است. مـا به اینجـا نیامده ایم تا مـرشد باشیـم و دیگران را پــند و اندرز دهیـم. مـن به طور کلی به مـوج اعتقادات مردم بی توجـهم و ابدا کـاری به آدمـهای خوب و بـد ندارم..."

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «twin peaks» ثبت شده است

Isn't it just too damn dreamy ?

Angelo Badalamenti - Audrey's Dance

از سـری سکـانس های مورد علاقه م از فصل سوم توییـن پیکس:

 دقایق پـایانی اپـیزود شانزدهـم ! آدریز دنـس !


۱۹ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۴۵
سـحـر

دو سـه روزی هـست که آخـرین قـسمـت سـریال تـوییـن پـیکـس(TWIN PEAKS) رو دیـدم ،تـویین پیـکس واضحـا یک سـریال پـرفکـت و بی عـیب و نقـص نیـست ولـی حـالا بـاید بگـم کـه ایـن سـریـال تـا ایـنجـای کـار بی شـک بهـترین سـریالی بـوده کـه دیدم. دو اپـیزود پـایانی ایـن سـریال به شـدت خـاص بودن و پـایان بـندی ایـن سـریال بسـیار عجـیب غـریب و مـشوش و تـیره و تـار و در عیـن حـال فـوق الـــعاده بود. تـا قـبل از دو اپیـزود پـایانی کـم کـم داشتـم نـاامید میـشدم و دنـبال پـایان خیـلی خـاص و شـوکه کـننده ای نبـودم و اصـلا انتـظار چـنین پـایان بـندی ای رو نـداشتـم.

اگـر تصمیـم دارید ایـن سـریال رو ببیـنید مـتن ستـاره دار رو نـخونید. خطـر اسپـویل !

***

گـوردون کـول توی اپیزود چـهاردهم یه رویـا میـبینه که مـونیـکا بـلوچـی بهش میـگه "مـا مثـله رویا پردازانی هسـتیم که رویا میبیـنیم و بعد توی همون رویا هـم زنـدگی میکـنیم ولی رویاپرداز اصـلی کـیه؟"

و ایـن دیـالوگ تمـام مدت توی ذهـن من بود تـا ایـنکه توی دقـایق پـایانـی یه شـوک خیـلی بزرگ بهـم وارد شـد. بـله! رویـاپرداز مـن و شمـا هسـتیم! کـوپر تمـام تلاشـش رو میـکنه تـا لورا پـالمـر رو از سـرنوشت وحـشتنـاکی کـه براش اتـفاق می افـته نجـات بده.کـوپر در زمـان به عـقب میـره و موفـق میشـه لورا پـالمـر رو نـجات بـده امـا به ظـاهر ! راجـع به پـایان؟ نمـیشـه به طـور قـطع گـفت . حـتی من حس میـکنم به ازای هـر بیـننده ای میتونه یه تـفکـر راجـع به پـایان بـندی وجـود داشـته باشه. من حـس میـکنم کـوپر ، لورا رو از اون سـرنوشـت وحشتنـاکی که توی اون واگـن قـطار براش اتفـاق افتـاده نجـات مـیده ولـی خب آیا واقعـا لورا نجـات پیـدا میـکنه؟ به زنـدگی ای که حـالا لورا به عنـوان کـری پیـچ داره نـگاه کـنید فکـر نمـیکنم بهـتر از اونچـیزی باشه توی اون واگـن براش اتفـاق افـتاده بود. فکـر میـکنم این مـارو به درک دردنـاک ایـن قضـیه میرسونه که یـک سری چیزا وجـود دارن و قـابلیت حـذف شـدن و به طور کـامل از بیـن رفتـن رو ندارن. یه سـری چـیزا از مـحدوده قـدرت مـا آدمـها خـارجـه و یه سری نـیروهـای منفـی و خیلی بـد توی ایـن دنـیا وجـود داره و نـبرد بیـن کـوپر و جـودی (خـیر وشـر) ادامـه داره ولی تا زمـانی که کـوپر هـا تو ایـن دنـیا وجـود دارند مهـم نیـست ایـن نـبرد تـاکی ادامـه داره وحـتی بـرنده ایـن نبرد کیـه ...؟!

***

بهـترین اپیـزود های این فـصل ، اپیـزود هـشت و هفـده و هـجده هـستند. ایپـزود هشـت بی نهـایت عـالیه و تاپ و نـامبر وانِ لیـستِ اپـیزود هـای مـوردعـلاقه ی منه .


خـیلیا مـعتقـدند کـه باید یه فـصل چـهار هم درکـار باشه. سـرنوشت آدری ، دایـان ، بیـلی توی ابـهام پیـچید و رهـا شـد و حـتی آخریـن اپیزود ایـن سریـال میـتونه یه دری بـاشه به یه دنـیا و مـاجراهـای جـذاب و مرموز دیـگه. من امـا دوسـت دارم تـویین پیـکس در همـین حـد و اندازه و بـاهمـین پـایان پـر از سـوال گـوشه ذهنـم باقـی بمونه و خـب اگـه با کـارای لینـچ آشنـا باشـید مـیدونیـد کـه شخـصیـت های مـتفاوتـی درگـیر داستان روایت شـده ان ولـی نـباید هیـچ انتـظاری برای پی بردن به پـایان کـار و سـرنوشـت همه ایـن آدمـا داشـته باشید.   شـاید اگـه فـصل دیـگه ای درکـار باشه هیـچ وقـت نبینمـش.

و نهـایتـا فیـلمای دو سه سـاعته ی لیـنچ نمـیتونن آشفـتگیِ ذهـن لیـنچ رو نـشون بـدن و اگـه از اون دسـت آدمـایی هسـتین کـه دوسـت دارین بـدونـین تو ذهـن ایـن بشـر چی مـیـگذره و انـگشت به دهـان بمـونید ، فصـل سوم توییـن پیـکس رو بهـتون پیشـنهاد میـکنم .

 و امـا ایـن صحـنه ، لـحظات پـایانی ایـن سـریال هــــرگــــــز از ذهـن مـن پـاک نخـواهد شـد.

مـمـنونم لیـنچ! 


۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۰۶
سـحـر


اپـیزود هشـتم فصل سـوم تویین پیـکس تویِ  ریـویــو هایـی که خـوندم لقبِ هـیجـان انگـیزتـرین و وحـشتنـاک تریـن اپـیزود تـلوزیـونی رو بـه خـودش اخـتصاص داده و همـینطـور خیـلی هـا عقـیده داشـتن مـشابه به ایـن اپـیزود رو تـویِ تاریـخِ تلـوزیـون ندیدن.شروعِ نقـطه اوجِ ایـن اپیـزود  از دقیقـه شـانزده به بعـده! میـشه گـفت ایـن اپـیزود به چـهار بخـش تقسیـم میـشه! چـهار بخـشی که هیـچ ربطی بهم نـدارن و در عیـن حال به هم ربط دارن!

بخـش چـهارم این اپـیزود که به تنهـایی مـیتـونه به عـنوان یه فیلـم اعلام استقلال کـنه تویِ یکـی از بیـابون های نیـومـکزیکـو اغاز میشه! شـانزدهم جـولایِ سالِ 1945 ساعت 5:29 دقیقه یِ صبح!مـکان و زمـانِ نخـستیـن انفجـار یک سلاحِ هسته ای. زمـان ومـکـانِ تـولـدِ "شـر"!و بـلافـاصله موزیک شـروع میـشه. قـطعه "مرثیه ای برایِ هیروشیمـا".

تویِ ایـن اپـیزود مـا با مـاهیـتِ قاتلِ لورا پـالمـر آشنـا میـشیـم و اینُ هم میفهمـیم که لـورا پـالمـر یک دخـترِ معمـولی، یک قربانیِ معمـولی نیـست! 

شـر مـتولد میشـه ،تخـم هایی از شـر پـراکـنده میـشن و یکـی از اون هـا قـاتلِ موردِ نظـرِ مـاست!! 

این اپـیزود برخلافِ خیلی از سریال هـا و فیـلمـهایی که ساخـته شدن تا ماهیـت شر رو توضیح و تقـسیر کـنن، سعـی به توضـیح نـداره! تـو حسـش میـکنی تا مغـزِ اسـتخون! سـردی و تاریـکیش رو حـس میـکنی.

با ایـن اپـیزود فهمـیدم کـه تـویین پیـکس میـتونه به خیلی از سوالـا جـواب بده،اینـکه چـه اتفاقـی داره می افتـه ،مـاهیـت قـاتل چی بـوده،هـدف چـی بوده، چـه اتفاقی برایِ شخصـیتی مثـه "ادری هـورن" افـتاده یـا ایـنکـه "دایان" واقعـا کیه؟!

ولـی  فهـمیدم اون جـواب هایی رو کـه مـا واقعا میخـوایم رو بهمـون نمـیده، اون جـواب هایی که هـنوزم تو عمـقِ وجـودمـون دفـن شدن ،جـایی که بهـشون دستـرسی نـداریـم و درعـین حال هم جـرات هیـچ تلاشـی برایِ نگـاه کـردن به اونجـا رو نـداریـم.

پ.ن:توی لیسـتِ اپـیزود هـای تکـان دهنده و تاثـیر گـذارم  اولیـن جـایگاه متعلق به یکـی از قسـمت هایِ سریال "آینـه سیـاه" بود!ولی حـالا ایـن جـایگـاه رو به ایـن اپـیزود میـدم. سـیاه تریـن و وحـشتنـاک ترین حـسی که تویِ عمـرم داشـتم.


Twin peaks | david lynch |IMDb : 8.9 | Rotten tomatoes : 93%

۰۹ مرداد ۹۶ ، ۰۲:۰۰
سـحـر

مـن سریـال هایِ جـنایی ،مـعمـایی رو دوسـت دارم. همراه شـدن با کـاراکـتر ها برایِ حل معـماهـایِ عجـیب وغریـب و پـله پـله جـلو رفتـن همـراه با سرنخ هـایِ جـدید برام لذت بخـشه. یه تـِمِ شسته رُفتـه رو دوسـت دارم!! منظورم ایـنه کـه نـهایـتا به یه جـواب برسـه فیـلم و کـلا توضیـحِ خوبی داشتـه باشهو گـیج کننده و بی سر و تـه نباشه. یعنی مجـموعا آخرش حرف واسه گفتن داشته بـاشه.

هرچـی که سـریال پیـچیده تر بـاشه با حوصـله تر دنـبالش میـکنم و برام جذاب تره. همینجـور که گفـتم پـایان بنـدی برام خیلی مـهمه !

اخیـرا درگـیرِ کـارایِ دیـوید لیـنچ بودم. میشـه گفـت یکـی از بی رحـم تریـن کارگردانـایِ تاریـخ .


روالِ کـارایِ لیـنچ کـاملا خـلافِ اون فـاکتـورهایی بـود که مـن تو ذهـنم از یه کـارِ خـوب(بـه خـصوص پـایان بنـدی) داشتم. و باید بگـم قـدم گـذاشتن به دنـیایِ لیـنچ تجـربه ی خـیلی جـدید و جذابـیبود برام... مـن سـریالِ تـویین پـیکس رو شـروع کـردم! روال سـریال اتفـاقا به نظـرم فـوق العـاده جالـب بود و داستـان به شدت جذاب پیش مـیرفت. یه مـامور اف بی ای که به شـهر تـویین پیـکس مـیاد تـا مـاجرایِ قـتلِ دخـتر دبیـرستـانی بنـام لورا پـالمـر رو حـل کـنه. اول فکـر میـکردم تـوییـن پیـکس هـم مثـلِ "فـارگـو" هر فصلش مربـوط به یـه داسـتانِ جـداست!چـرا ؟ چـون حـس میـکردم تویِ این فصـل هشـت قسـمتی و بـاتوجه به پیـشرفـت هایی که تا قسـمت سه چـهار صورت گـرفتـه بود مـعمـایِ قـتلِ لورا پالمـر به زودی حـل میـشه... و سریـال پیـش رفـت و پـیش رفت! و انـگار که مقـصدی نـداشـت و گـیج کـننده تـر و جذاب تـر میشـد. همـزمان با تمـاشـایِ ایـن سریـال دو فیـلم " بزگـراه گـمشده" و " جـاده مالـهالند" رو دیدم. کـــابوسِ مـــــحــــض! دقـیقـا هـیچ مقـصدی وجـود نـداره و تـو تویِ یه کـابوس شنـاوری. چیـز جـدیدی که تجـربه کـردم و خیلـی هـم لذت بخـش بود ، دادنِ یه مـدت زمـانِ مشـخص بـه خـودم و فـک کردن راجـع به الـمان های فیلـم و ارتـباطِ اونـا و نوشــتن داسـتانِ فیلـم ( کارِ سخـتیه واقعـا! بعـد از تمـاشـایِ فیلـم چـنان تویِ شُـکی که حـتی نمیـتونی بگـی داسـتانِ فیـلم چی بود و کـجاهـا رویـا بود و کـجاها واقعـیت!) و نهایتا نوشتنِ پـیامـی که از فیـلم گرفتم و بعـدِ اون مراجـعه به نـقد های تویِ اینـترنت و خـونـدنِ نظـراتِ بقیـه راجـع به فیلـم و مقـایسه کردن با نتایـج خـودم.

فـصلِ دوم تویین پـیکس رو ادامه دادم. امـا انـگار داشـت به یه مقـصد میرسـید! از اون راز آلود بـودنِ 

داستان کم شد! تقریـبا از قسمت ده، یازده فصل دوم بیـننده هایِ این سریال به شدت کاهش پیـدا

 کردن و واقعـا فرعـیات و مـوضاعاتِ مزخرف و حوصـله سر بری اضـافه شد که البتـه گـویا تمـامِ این 

اتفـاقاتِ خلافِ عقیـده لیـنچ بوده و بخاطرِ این بـوده که زیـر فـشارِ شبکـه ی سازنـده بوده. و حالا قـسمتِ آخـرِ فصـل دو! به معـنایِ واقعـی فـاجـعه! بیـننده تویِ دریایی از معمـا و سـوال رهـا میـشه .

و حالا فـصلِ سـوم ایـن سـریال!   بیـست و شش سال بعد از تمـوم شدنِ فصل دوم این سریال. دیـگه تـمِ سـریـال از نوعِ بزرگـراه گـمشده و جاده مالهالند میشه! همـون شـناور بـودن تو دریـایی از کـابوس! هر قـسمتِ ایـن سریال رو با حوصله میـبینی و فکـرمیـکنی و نقـد میـخونی و لذت میبـری(البـته ایـنُ هـم بـگم با تمـوم شدن هر اپـیزود لیـنچِ عزیز رو مـوردِ عنـایت هم قرار میدی و کـلی حرفـهای خوب خوب بهش میزنـی!!!!). بذاریـن یه چـیزی بهـتون بگـم! میـدونین فصـلِ سـوم این سریال مـشابهِ چـه شویِ تلـوزیـونی هست؟ هیچ شویی! شمـا تا به حـال این تـم از سریال رو نـدیدید! جـدید تـرین چـیزی که تـا بـه حال باهاش مـواجه شـدید!

خـلاصه که ایـن مدت  کـلا تـویِ حال و هـوای لیـنچ بـودم و از ایـن مسـیرِ پر رمـز و رازِ بدون مقـصد و حـتی بدونِ کـوچـکترین اشـتیاقی و انتظـاری برایِ رسـیدن به مقـصد لذت مـیبردم.

پ.ن: امـروز امـا برگـشتم و سه قـسمتِ پـایانیِ فصلِ اولِ "فـارگـو" رو دیـدم. یه سـریال جـنایی که بـاتـوجه به امـتیازش خـیلی کم دیده شـده و خـیلی کـم راجع بهـش صحـبت شده .روند سریـال ایـنجـوریه که هر قسـمت سـرنخِ جـدیدی پـیدا مـیشه و تـو درجـریانِ خـیلی از اتفـاقـات هسـتی  و پـازل درحـالِ تـکمیـله ... و اصـلا نـمیتـونم درک کـنم با ایـنکه پـایان بنـدیِ فارگـو خیلی بهـتر از فصلِ اولِ" کـاراگـاهان حقیقی "بود امـا مـن به شـدت از ایـنکه به مقـصد رسیـده بـودم وجـایی برایِ فکـر کردن(اونجـور که باید)  باقـی نمـونده بود نـاراحـت بودم !از تـکـمیل شدنِ پـازل نـاراحـت بودم !:)) 

پ.ن2: ترتیـب دیـدنِ سریال تویین پیکـس:

فصـل 1

فـصل 2

فیلـمTwin peaks : the fire walks with me 1992

فصل سوم

۰۸ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۲۰
سـحـر

لیــلِند: شمـا هیچـوقت از دست دادنِ مطـلق رو تجربه کردید؟؟

-شـک دارم که هیچـکدوم از مـا با اندوه بیگـانه باشیـم.

لیلـند:نه بیشـتر از انـدوه!خیـلی عمیـقه.درونه!تمـامِ سلـول ها فریـاد میزنـن...تو میـتونی بشـنوی...هیچـی دیگـه نیست..


Twin peaks | season 2


۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۱۶
سـحـر

کوپـر: هـری ،میخـوام یه رازی رو باهات در میون بذارم.هرروز یه بار به خودت هدیـه بده.براش بـرنـامه ریزی نکن.منـتظرش نبـاش.بذار خودش اتفـاق بیفته.میـتونه یه پـیراهنِ تازه باشه ،یه چُـرت کوتـاه تو صنـدلی دفترت باشه یـا میتونه دوتا فنـجون قهوه تـلخِ داغ باشه. 

Twin peaks | David Lynch | Season 1

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۰۸
سـحـر